Privacy Policy

Så här behandlar vi dina personuppgifter på Temply AB

Vår  (”Personuppgiftspolicy”) förklarar hur vi, Temply AB, ansvarar över personuppgifter samt vad för information vi samlar in och behandlar om dig i samband med tillhandahållandet av våra tjänster. 

Policyn uppdaterades senast den 15/12-22

Vilka uppgifter samlar vi in? I vilka syften och till vilka rättsliga grunder?

När du skapar en profil hos oss behöver du uppge information om dig antingen som arbetstagare eller som arbetsgivare. Informationen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst och att plattformens syfte och funktion nyttjas.

Syftet med insamlandet av informationen är att skapa matchningar mellan företag med lediga jobb och arbetstagare som vill arbeta. Syftet är så att vi kan betala korrekt lön till korrekt mottage samt att kunna fakturera rätt belopp till företagen som använder plattformen.

Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla dessa syften.

För att kunna skapa ett konto hos oss måste du godkänna våra villkor till detta.

 

Vilka personuppgifter använder vi?

Vi samlar in följande information om våra arbetstagare:  

· Namn, adress, telefonnummer, e-post, uppgifter om utbildning, yrke, tidigare erfarenheter, beskrivning, önskemål om lön, bankkontonummer, personnummer, foto och uppgifter om sjukskrivning.

 

Vi samlar in följande information om våra arbetsgivare:

Namn, arbets mail, arbetstelefonnummer, tjänstetitel, anknytning till företaget.

För att säkerställa dokumentation av avtal och korrektservice kan Temply AB lagra telefonsamtal, sms, e-post och annan kommunikation med dig.

 

Du registrerar din sjuklön direkt via vår app och plattform.

 

Vart får vi informationen om dig ifrån?  

Informationen kommer främst från de uppgifter du uppger i samband med att du skapar din profil.

Via vår plattform och app är det också möjligt för arbetsgivarna och arbetstagarna att betygsätta varandra. Därför kommer viss information omdig via betyg. Inga ytterligare uppgifter om inhämtas.

 

Mottagare av personuppgifter

I vissa fall använder vi externa system för att lösa vissa uppgifter, till exempel hosting och support av hemsidan, molnlösningaroch löneutbetalning. I vissa fall har vi även lagt ut uppgifter om andra företag i samband med leverans av våra tjänster – t.ex. utveckling av appen. Vipratar inte om databehandlare som behandlar dina personuppgifter åt oss. Trots det har ett avtal om sekretess och sekretess ingåtts som träder i kraft om detskulle hända att en affärspartner i samband med leverans av sina tjänster undantagsvis har tillgång till dina uppgifter.

 

Vi lämnar inte vidare din information till externa privata företag eller myndigheter, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Vi vidarebefordrar inte heller personuppgifter till företag i marknadsförings syfte utan ditt samtycke. Vi överför inte heller dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, se nedan.

 

Vi använder annonsering på olika sociala medier och vianvänder Google analytics som är särskilt etablerat i USA. Dessa medierplacerar cookies på din PC eller mobila enhet när du klickar på vår annons, ochde får därmed information om dina onlineaktiviteter. Ditt klick på annonsenbetraktas som ett samtycke till detta.

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter och när raderar videm?

Vi lagrar endast dina uppgifter så länge det ärnödvändigt i förhållande till de syften för vilka uppgifterna samlades in,inklusive för löpande nödvändig administration. Olika uppgifter har olikasyften och därför har vi olika lagringstider för olika uppgifter.

Informationen raderas i princip när du raderar dittkonto, såvida vi inte är skyldiga att lagra informationen under en längreperiod. T.ex. redovisningshandlingar ska bevaras i 5 år.

 

SÄKERHET

Vi har implementerat lämpliga tekniska ochorganisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt ellerolagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt mot obehörig åtkomsteller missbruk.

Ledningen har antagit tydliga instruktioner för deanställda vad gäller användningen av företagets utrustning och data.

Temply AB och dess anställda har tystnadsplikt gällandedina personuppgifter. Endast anställda som har ett verkligt behov av att kommaåt dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

 

DINA RÄTTIGHETER

För att skapa transparens kring behandlingen av dinauppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dinarättigheter.

 

RÄTTEN TILL TILLGÅNG

Du har när som helst rätt att begära information från ossom bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfteregistreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare avinformation som ev. kan vara, samt information om var informationen kommerfrån. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar omdig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter, vänligen skicka enskriftlig begäran till support@temply.com. Du kan bli ombedd att dokumenteraatt du är den du säger att du är.

 

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har när som helst rätt att ändra felaktigapersonuppgifter om dig själv, i den mån du inte själv kan rätta dem. Om du blirmedveten om att det finns fel i den information vi har registrerat om dig –inklusive dina betyg – uppmanas du att kontakta oss skriftligen så attuppgifterna kan rättas. Du har möjlighet att korrigera all information som vihar samlat in om dig i samband med att du upprättade ditt konto.

 

RÄTTEN ATT RADERA

Du har rätt att få alla eller vissa av dinapersonuppgifter raderade, om vi inte har någon rättslig grund för att fortsättabehandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig,t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för atträttsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, är vi inte skyldigaatt radera dina personuppgifter.

 

RÄTTEN ATT BEGRÄNSA BEHANDLING TILL LAGRING

Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dinapersonuppgifter begränsad till enbart lagring, t.ex. om du anser attinformationen vi behandlar om dig är felaktig.

 

RÄTTEN TILL DATAPORTABILITET

Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter som dusjälv har gett oss i ett vanligt förekommande och maskinläsbart format och harrätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

RÄTTEN ATT INVÄNDA

Du har även rätt att när som helst, på grund av dinpersonliga situation, invända mot den behandling av dina personuppgifter som viutför utifrån våra legitima intressen.

 

RÄTTEN ATT ÅTERTA SAMTYCKE

Du har rätt att när som helst återkalla samtycke som duhar gett till oss att behandla dina personuppgifter. Om du vill återkalla dittsamtycke, vänligen kontakta oss på support@temply.com

 

RÄTTEN ATT KLAGA

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål tillden svenska Integritetsskyddsmyndigheten gällande vårt behandlade av dinapersonuppgifter. Klagomål kan lämnas via e-post: imy@imy.se  eller på telefon+46 8-657 6100HUR DU RADERAR DITT KONTO

På mobilappen:

  • Gå till din profil
  • Gå till inställningar
  • Gå till personlig information
  • Klicka på radera profil
  • Godkänn

På webappen:

KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor eller kommentarer om dennapersonuppgiftspolicy, eller om du vill utöva en eller flera av dinarättigheter, kan du kontakta:

Temple AB

www.temply.com

Östermalmstorg 1

114 42, Stockholm

Org.nummer: 559353-7474

support@temply.com

Tel. 70 25 87 41

VID FÖRÄNDRINGAR I POLICYN

Du kan alltid seden senaste versionen av vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om vi ​​görbetydande ändringar som kan påverka din användning av appen kommer vi attmeddela dig i god tid.Plattformen som låter dig boka och administrera flexibla medarbetare, när behovet uppstår.

Kontakt