Vilkår og betingelser

Velkommen til Danmarks største on-demand bemandingsplatform - din egen vikar og rekrutterings-app - en 100% transparent arbejdsmarkedsplatform, hvor du som virksomhed finder og vælger de bedst kvalificerede medarbejdere, og hvor du som arbejdstager finder de jobs, som passer til dine kompetencer og ønsker. 

Om Temply

Temply er en on-demand arbejdsmarkedsplatform, som hjælper arbejdsgivere med at få hurtig og nem adgang til kvalificerede medarbejdere, som de selv kan vælge. Platformen hjælper på samme måde arbejdstagere med at få et job, som passer til netop deres kompetencer og ønsker, så de kan arbejde med præcis det, de vil, når de vil, og hvor de vil - hvilket sikrer de mest motiverede medarbejdere.

Sådan fungerer det

Arbejdstagere opretter en profil på Temply.com. Her angiver de eksempelvis deres profession eller uddannelse, hvor i landet de ønsker at arbejde, hvornår de ønsker at arbejde, samt evt. minimumsløn. Arbejdstageren kan også angive yderligere personlige oplysninger, f.eks. en profilbeskrivelse, et profilbillede, tidligere erfaringer mv. 

Brugervirksomhederne kan lægge jobopslag ind på app’en, når de har behov for det. Her angives en kort beskrivelse af selve jobbet samt hvilke kompetencer, de har brug for, hvor og hvornår. De arbejdstagere, som matcher dette, modtager automatisk en notifikation og kan søge jobbet med ét klik. Brugervirksomheden vælger herefter den eller de, som findes bedst egnet til jobbet. Så simpelt er det.

Brugervirksomheden finder og vælger selv de medarbejdere, som brugervirksomheden ønsker via app’en. Brugervirksomheden og arbejdstageren aftaler selv løn, starttidspunkt, varighed, arbejdstid, arbejdssted, forlængelse mm. direkte via app’en. Alle aftaler mellem Brugervirksomheden og arbejdstageren indgås og bekræftes i app’en.

App’en håndterer automatisk alt det administrative - såsom kontrakter, timeregistrering, lønudbetaling mm. - så der er intet administrativt bøvl. Kun arbejdsglæde.

Aftalens generelle vilkår og betingelser

Når en virksomhed eller arbejdstager opretter en profil på Temply.com, indebærer det, at der indgås en aftale mellem brugeren (herefter kaldet brugeren, hvis det gælder for alle brugere og henholdsvis virksomhedsbrugeren eller arbejdstageren, når det kun omhandler den ene part) og Temply ApS, CVR 38346598 (herefter kaldet Temply).  

Aftalen mellem Temply og brugeren indgås direkte i app’en ved oprettelse af brugerens profil, og når brugeren accepterer disse vilkår og betingelser, samt øvrige retningslinjer som fremgår af app’en. 

Både arbejdstagere og arbejdsgivere er forpligtede til at overholde regler, gældende overenskomster og interne aftaler, der er aktuelle i forbindelse med enhver ansættelse.

Temply forbeholder sig retten til, når som helst at foretage ændringer på hjemmesiden, i app’en og i disse handelsbetingelser. Vi gør opmærksom på større ændringer i god tid. Som bruger af app’en accepterer du eventuelle ændringer, når app’en benyttes.

Hvis du som bruger ikke kan acceptere disse handelsbetingelser og vilkår, kan du ikke oprette en profil på app’en. Hvis du på et senere tidspunkt ikke kan acceptere evt. ændringer i handelsbetingelser og vilkår, så kan app’en ikke længere benyttes. 

Krav til arbejdstagere

For at oprette en profil som arbejdstager, er der følgende krav:

Man skal:  

 • være fyldt 18 år
 • have et skattekort
 • have et sundhedskort/sygesikringsbevis
 • have et dansk cpr.nr. 
 • have et kørekort, pas eller anden gyldig billedlegitimation
 • have en arbejdstilladelse, hvis arbejdstageren kommer fra et land uden for EU.  (En sådan arbejdstilladelse fungerer ikke som en tilknytningsaftale. Ønsker du en tilknytningsaftale, kan du sende en e-mail til: support@temply.com med emnefeltet: "anmodning om tilknytningsaftale".

Krav til brugervirksomheder

 • Temply kreditforsikrer alle brugervirksomheder i et kreditforsikringsselskab.
 • Såfremt brugervirksomheden ikke kan godkendes, informeres brugervirksomheden automatisk, og der skal herefter stilles sikkerhed på anden vis, før brugervirksomheden kan gøre brug af app’en.

Ansættelsesforhold

Arbejdstagere ansættes som timelønnede vikarer hos Temply og skal derfor ikke betragtes som fuldtidsansatte. Arbejdstageren er ikke ansat hos brugervirksomheden – dog er det brugervirksomhedens forsikring, der dækker arbejdstager, når arbejdstager opholder sig på arbejdspladsen.   

Når en arbejdstager godkendes til et job af brugervirksomheden, er arbejdstageren kun ansat inden for den periode, som jobbet varer.

Timeregistrering og lønudbetaling

Arbejdstager registrerer de arbejdede timer direkte i app’en. Brugervirksomheden godkender eller afviser herefter timerne direkte i app’en. 

Timer skal godkendes eller afvises af brugervirksomheden senest onsdagen ugen efter arbejdets udførelse. Hvis brugervirksomheden ikke godkender eller afviser timerne inden fristen, bliver timerne automatisk godkendt af Temply.

Hvis brugervirksomheden ikke kan godkende timerne, sendes en notifikation til arbejdstager, som herefter kan rette de fejl, der evt. måtte være. Ved manglende enighed om timeregistreringen indgår Temply i en dialog med begge parter, indtil der opnås enighed. 

For brugervirksomheden danner de godkendte timer grundlag for fakturering. 

Der tillægges øvrige omkostninger, såsom pension, feriepenge, kompetenceudviklingsfond, fritvalgskonto, søgnehelligdags-betaling, sygedagpenge, ATP, G-dage samt administrations-fee, som det fremgår i app’en.

Alle priser er excl. moms.

For arbejdstager danner de godkendte timer grundlag for lønudbetaling med tillæg af øvrige relevante løndele, eksempelvis pension, feriepenge, kompetenceudviklingsfond, fritvalgskonto, søgnehelligdags-betaling, sygedagpenge, ATP, G-dage mv. 

Lønnen for den pågældende måned udbetales den sidste hverdag i måneden til den bankkonto, som arbejdstageren har angivet i app’en. 

Lønperioden går fra d. 20. til 19. i en given måned. Det vil sige, at hvis arbejdstager f.eks. har et job d. 21. september, vil lønnen for dette job blive udbetalt sidste hverdag i oktober.

Timelønsatser

Temply aflønner arbejdstageren på timebasis med den timeløn, som brugervirksomheden har oplyst i app’en. Timelønnen, som brugervirksomheden angiver, skal være baseret på den løn, der normalt anvendes i virksomheden i en tilsvarende stilling og/eller på den overenskomst, lokalaftale, kutyme eller lignende, som anvendes i brugervirksomheden. 

Såfremt der sker ændringer i brugervirksomhedens overenskomster, lokalaftaler, kutymer mv. er brugervirksomheden forpligtet til at oplyse om dette ved at rette timelønnen i app’en. Ændringerne gælder i så fald kun for fremtidige aftaler med arbejdstagere. 

Hvis virksomheden ikke har egen overenskomst eller lokalaftale, skal brugervirksomheden angive lønnen efter vikarloven(DK) eller anden gyldig lokal lovgivning

Mht. pension, arbejdstider, rettigheder ved sygdom, opsigelse mv. henvises der derfor til den gældende overenskomst.

Temply følger altid gældende overenskomster, og er medlem af relevante arbejdsgiverorganisationer for at sikre dette.

Såfremt brugervirksomheden angiver løn, tillæg og vilkår i app’en, som ikke stemmer overens med den gældende overenskomst på det område, som arbejdet er omfattet af, kan en arbejdstager gøre Temply opmærksom på det. Temply er berettiget til at undersøge forholdet og evt. at ændre i lønnen, hvis det er berettiget. Temply kan også på eget initiativ foretage tilsvarende ændringer.  

Ferie (kun relevant for arbejdstager)

Som arbejdstager optjener du ferie med feriegodtgørelse. Det vil sige, at der udbetales feriepenge til feriekonto.

Brugervirksomhedens aflysning af et job

Hvis brugervirksomheden finder ud af, at arbejdstager ikke skal bruges alligevel, skal arbejdstageren have besked mindst 2 timer før aftalt mødetid. Ved senere besked, får arbejdstageren løn for en halv arbejdsdag, dog minimum 4 timer.

Arbejdstagers sygdom eller udeblivelse fra et job

Hvis du som brugervirksomhed oplever, at arbejdstager ikke møder op, skal du straks underrette Temply. Dette gælder også, hvis arbejdstager har meldt sig syg til brugervirksomheden.  

Hvis du som arbejdstager har påtaget dig et job og sidenhen er blevet syg, skal dette meldes ind til temply på telefon 70258741 hurtigst muligt, så det er muligt for brugervirksomheden at finde en anden løsning.

Hvis sygdommen opstår få timer inden jobbets start, er det vigtigt, at Temply kontaktes telefonisk hurtigst muligt på nummeret: 70258741. Du kan ringe i åbningstiden, som er kl. 6:00-17:00 mandag - fredag, samt kl. 12:00-16:00 lørdag + søndag.

Try and hire

Hvis brugervirksomheden ønsker at fastansætte vikaren, kan det ske på én af nedenstående 2 måder:

1. Efter en vikar har arbejdet 480 arbejdstimer via Temply, kan kandidaten frit fastansættes af Brugervirksomheden og dermed fritages for sine forpligtelser overfor Temply. 

2. Hvis brugervirksomheden ønsker at fastansætte en vikar, inden vikaren har arbejdet 480 arbejdstimer via Temply, kan Temply fakturere virksomheden for  et rekrutteringsgebyr svarende til 1 månedsløn. 

Afvigelser herfra skal aftales individuelt mellem Brugervirksomheden og Temply.

Jobs i udlandet (kun relevant for arbejdstager)

Arbejdstager må  ikke påtage sig jobs i udlandet, mens der arbejdes via app’en, da dette kan medføre udgifter for Temply i form af udgifter til social sikring i udlandet. 

Nærværende aftale ophører derfor automatisk, såfremt arbejdstager tager jobs i udlandet. Arbejdstager er forpligtet til at erstatte evt. udgifter, som Temply måtte få, såfremt Temply alligevel måtte blive pålagt udgifter i den forbindelse. 

Bortvisning fra app’en 

Temply forbeholder sig ret til at slette brugere i følgende tilfælde: 

 1. Hvis arbejdstager udebliver fra et job uden grund eller gyldig sygemelding. 
 2. Hvis en brugervirksomhed ikke betaler trods gentagne rykkere.
 3. Hvis en brugervirksomhed ikke lever op til gældende ansættelsesretlige vilkår, herunder regler om arbejdsmiljø.
 4. Hvis der er mistanke om, at brugeren i sin hovedbeskæftigelse er i konkurrence med Temply. 

For punkt 1-3 deaktiveres brugeren som hovedregel fra platformen i tre måneder, og brugeren kan herefter anmode om  at få profilen aktiveret igen. Det er udelukkende Temply’s beslutning, hvorvidt en profil kan gen-aktiveres. 

Betalingsbetingelser (kun relevant for brugervirksomheder)  

Brugervirksomheden faktureres ugentligt med 14 dages netto betalingsfrist.

I tilfælde af forsinket betaling beregnes rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

Ratings

App’en indeholder brugergenereret indhold i form af ratings af både arbejdstagere og virksomheder. Disse er udelukkende udtryk for individuelle arbejdstageres eller arbejdsgiveres vurderinger af hinanden, og de verificeres eller godkendes ikke af Temply.

Ratings fungerer altså som hovedregel uden indblanding fra Temply. Hvis arbejdstageren mener, at en dårlig rating er ubegrundet eller forkert, kan Temply dog til enhver tid kontaktes med henblik på at undersøge, hvorvidt ratingen er velbegrundet. Temply forbeholder sig ret til at ændre/fjerne en rating. Dette vil dog kun finde sted i yderst særlige tilfælde.

Persondata

Hvis du vil vide mere om vores brug af persondata, kan du læse vores persondatapolitik på hjemmesiden. 

Support

App’en har et support-team, som er klar til at hjælpe alle hverdage mellem 06:00-17:00. 

Såfremt du som bruger har gode ideer eller feedback til App’en, er du meget velkommen til at sende disse til support@temply.com, så vi løbende sikrer den optimale udvikling af systemet. 

God arbejdslyst - og velkommen til fremtidens on-demand arbejdsmarkedsplatform. ‍


Temply is a Workforce as a Service platform with the mission to make flexible staffing transparent and accessible. Through technology, we connect businesses with flexible workers, exactly when and where they are needed - all while handling the paperwork hassle-free!

Contact

Medlem af