Sådan behandler vi persondata hos Temply Aps

 

Denne politik om behandling af personoplysninger("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Temply Aps som dataansvarligindsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med levering af voresservices og ydelser.  

 

Politikken er senest opdateret d. 8/12-2022

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGETFOR BEHANDLINGEN 

Ved oprettelse af enprofil på vores app indsamles der oplysninger om dig som arbejdstager eller som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Oplysningerne er enforudsætning for, at vi kan levere den service, som du efterspørger, og for atapp’ens formål og funktion kan anvendes.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at facilitere kontakt mellemvirksomheder med ledige jobs og arbejdstagere, der ønsker et job. Formålet erendvidere at kunne fakturere vores brugervirksomheder og at aflønnearbejdstagerne.   

 

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for atopfylde dette formål.

 

Vi behandler personoplysninger om dig,når vi har en lovlig grund til det. Den lovlige grund er i dette tilfælde enaftale, som vi har indgået via app’en samt dit samtykke, når du opretter dinprofil. Endvidere er retsgrundlaget den lovgivning, som vi skalfølge, når du indgår i et ansættelsesforhold.  

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER ANVENDER VI

Vi indsamler følgende oplysninger om arbejdstagerne:  

- Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, oplysninger om uddannelse, profession, tidligere erfaringer og lignende, ønsker til løn, bank-kontonummer, cpr.nr.,billede samt oplysninger om sygefravær.  

 

Vi indsamler følgende oplysninger om ansatte hos brugervirksomhederne:

- Navn, arbejds-email, arbejds-telefonnummer, stillingsbetegnelse, tilhørsforhold til virksomhed.  

 

For at sikre dokumentation for aftaler og korrektbetjening af dig, kan Temply Aps gemme telefonsamtaler, sms-beskeder, e-mails og anden kommunikation med dig.

Særligt omregistrering og opbevaring af cpr.numre samt helbredsoplysninger

I forbindelse med lønudbetaling og indberetning til SKAT er det nødvendigt at anvende dit cpr.nr.

 

I app’en registreres dit sygefravær, og du har mulighed for at angive oplysninger i relation til dit sygefravær.

 

Templyhar særlig fokus på sikkerheden omkring cpr.numre og helbredsoplysninger, og visørger for, at disse oplysninger afskærmes fra de øvrige oplysninger, og dermedkører i et lukket system, som kræver en særlig brugerrettighed, som kun ganskefå har adgang til.  

 

HVOR KOMMEROPLYSNINGERNE OM DIG FRA  

Oplysningerne kommer primært fra dig selv iforbindelse med din profil-oprettelse.

I app’en er der mulighed for, atbrugervirksomhederne og arbejdstagerne kan rate hinanden. Derfor kommer enkelteoplysninger om dig via denne rating.  

Der indhentes ikke yderligere oplysninger om dighos myndigheder, virksomheder mv.


MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender i visse tilfælde eksternesystemer til løsning af visse opgaver, eksempelvis hosting og support afhjemmeside, cloudløsninger samt lønudbetaling. Vihar i også i enkelte tilfælde outsourcet opgaver til andre virksomheder i forbindelse med levering af vores servicesog ydelser – f.eks. udvikling af app’en. Der er ikke tale om databehandlere,som behandler dine persondata for os. Alligevel er der indgået en aftale omfortrolighed og tavshedspligt, som træder i kraft, hvis det skulle ske, at ensamarbejdspartner i forbindelse med levering af deres ydelser undtagelsesvishar adgang til dine data.

 

Vi videregiver ikkedine oplysninger til eksterne private virksomheder eller myndigheder, medmindrevi er forpligtet til det ilovgivningen. Vi videregiver heller ikke personoplysninger til firmaertil markedsføring uden dit samtykke. Vi overfører ikke dine personoplysningertil lande udenfor EU/EØS, se dog nedenfor.  

Vi benytter os afreklame på diverse sociale medier og vi anvender Google analytics, som eretableret i USA. Disse medier lægger cookies på din PC eller mobile enhed, nårdu klikker på vores reklame, og de modtager dermed information om din færdenonline. Dit klik på reklamen anses som samtykke hertil.      


HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER OG HVORNÅR SLETTER VI DEM

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forholdtil de formål, som var grunden til, at oplysningerne blev indsamlet, herundertil løbende nødvendig administration og opfølgning på det enkelte brugerforhold.Forskelligeoplysninger har forskellige formål, og derfor har vi forskelligeopbevaringsperioder for forskellige oplysninger.

Oplysningerne slettes som udgangspunkt, når du sletter din konto, medmindrevi er forpligtet til at gemme oplysningerne i en længere periode. F.eks. skalregnskabsbilag gemmes i 5 år.  

 

 

SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriskesikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligttilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer tiluvedkommendes kendskab eller misbruges.

Ledelsen har vedtaget klare instrukser for de ansatteomkring brug af virksomhedens udstyr og data.

Temply Aps og dens ansatte har tavshedspligt om dine personoplysninger.Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at fåadgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang tildisse.

 

DINE RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysningerskal vi som Dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

 

- INDSIGTSRETTEN

Duer til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet,hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringentjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger derevt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har rettil at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftliganmodning til support@temply.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig udfor at være.

- ETTEN TIL BERIGTIGELSE

Duhar ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os, idet omfang du ikke selv kan rette dem. Såfremt du bliver opmærksom på, at derer fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig – herunder dine ratings- opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kanblive korrigeret. Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelsepå app’en har du selv mulighed for at rette.  

- RETTEN TILSLETNING

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dinepersonoplysninger slettet, hvis vi ikke har et andet retsgrundlag for atfortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysningerer nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, ellerfor at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikkeforpligtede til at slette dine personoplysninger.

- RETTENTIL AT BEGRÆNSE BEHANDLINGEN TIL OPBEVARING

Duhar i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dinepersonoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks.hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

- RETTEN TIL DATAPORTABILITET

Duhar i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os,udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og harret til at overføre disse oplysninger til en anden Dataansvarlig.  

 

- RETTEN TIL INDSIGELSE

Duhar endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personligesituation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, somvi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

·      RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE SAMTYKKE

Duhar til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet til engiven behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde ditsamtykke, bedes du kontakte os på support@temply.com

·      RETTEN TIL AT KLAGE

Duhar til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kanblandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 60165889.

 

HVORDAN DU SLETTER DIN KONTO?

På mobil appen:

  • Gå til din profil
  • Gå til indstillinger
  • Gå til personlig information
  • Klik slet profil
  • Klik godkend

På web appen:

  • Send os venligst en mail på support@temply.com

KONTAKTOPLYSNINGER

 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, ellerønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan dukontakte:  

 

Temply Aps

www.temply.com

Frederikssundsvej 62, 2,

2400 København

CVR.NR 38346598

support@temply.com

Tlf. 70 25 87 41

 

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Du kan altid se den seneste version af persondatapolitikken på hjemmesiden.Såfremt vi foretager væsentlige ændringer, som kan påvirke din brug af app’en,varsler vi dig i god tid.  

Temply is a Workforce as a Service platform with the mission to make flexible staffing transparent and accessible. Through technology, we connect businesses with flexible workers, exactly when and where they are needed - all while handling the paperwork hassle-free!

Contact

Medlem af