Generelle vilkår og betingelser for brug af temply applikationen & web-tjenesten

Email

Når du opretter dig som bruger på TEMPLY, så sender vi dig e-mails (nyheder, indhold, notifikationer, etc.) til den e-mail adresse, som du har oplyst. Du accepterer desuden, at TEMPLY gerne må tage kontakt via e-mail, når TEMPLY eller samarbejdspartnere har nyheder eller tilbud inden for eksempelvis film, bøger, magasiner, fritid, underholdning, tøj, rejser, forbrugerelektronik, livsstilsprodukter samt billetter til diverse events og arrangementer.

Hvis du ikke ønsker at modtage e-mails eller kun ønsker at modtage visse e-mails, så kan du ændre dette på din profilside.

Aftaleforhold

Disse ”Generelle vilkår og betingelser for brug af TEMPLY applikationen & web-tjenesten” (herefter benævnt ”Vilkårene”) regulerer adgangen til og anvendelsen af applikationen benævnt ”TEMPLY” samt det indhold og de produkter og tjenester, der stilles til rådighed i forbindelse hermed.

Vilkårene gælder i forholdet mellem dig som bruger af TEMPLY applikationen og udbyderen af TEMPLY applikationen, et selskab ved navn Temply ApS, CVR-nr. 38346598, Danneskiold-Samsøes Alle 41, 1434 København K (herefter benævnt ”Selskabet”).

Med betegnelsen ”dig”, ”din” og ”du” sigtes til enhver bruger af TEMPLY applikationen uanset, om der er tale om en privat bruger (f.eks. en jobsøgende og/eller medarbejder) eller en virksomhed (der f.eks. søger efter arbejdskraft).

Din adgang til og brug af selskabets tjenester & applikationer udgør dit samtykke til at være bundet af Vilkårene, som etablerer et aftaleforhold mellem dig (brugeren) og Selskabet.Det er en betingelse for enhver form for brug af TEMPLY applikationen, at du har samtykket til at være bundet af Vilkårene.

I tilknytning til Vilkårene gælder de i Selskabets persondatapolitik anførte vilkår og betingelser for Selskabets indsamling og behandling m.v. af persondata. Persondatapolitikken kan findes her: persondatapoltik.Vilkårene og persondatapolitikken udgør samtlige de vilkår og betingelser, der skal anses for at udgøre den mellem dig (brugeren af TEMPLY applikationen) og Selskabet indgåede aftale.

Udbudte tjenester

TEMPLY applikationen/web-tjenesten er en platform, hvor det er muligt for virksomheder og privatpersoner at komme i kontakt med hinanden omkring blandt andet udførelsen af konkrete arbejdsopgaver med mere. Applikationen og web-tjenesten kan bruges af såvel privatpersoner som af virksomheder, herunder af både jobsøgende, der er interesserede i at finde en permanent stilling, og jobsøgende, der alene har interesse i arbejdsopgaver af kortere varighed (f.eks. et vikariat el.lign.). Desuden vil applikationen og web-tjenesten kunne anvendes på mange andre måder; disse er beskrevet nærmere i selve applikationen og eller web-tjenesten. Der kan forekomme forskelle på de udbudte tjenester i henholdsvis applikationen og web-tjenesten.

Det forhold, at Selskabet stiller TEMPLY applikationen og web-tjenesten til rådighed indeholdende ovennævnte funktionaliteter, bevirker ikke, at Selskabet, nødvendigvis, bliver part i det aftaleforhold, der måtte blive etableret mellem brugerne af TEMPLY applikationen. De aftaler (om f.eks. ansættelse eller antagelse af arbejdskraft), der måtte blive indgået mellem brugerne af TEMPLY applikationen og web-tjenesten, vedrører ikke Selskabet og Selskabet bliver således på ingen måde part i sådanne aftaler, med mindre en anden aftale er indgået skriftligt mellem alle aftaleparter (selskabet, virksomheden og brugeren).

Enhver bruger af TEMPLY applikationen accepterer ved afgivelsen af brugerens samtykke til Vilkårene, at der ikke kan rejses nogen former for krav mod Selskabet i relation til de aftaler (om f.eks. ansættelse eller antagelse af arbejdskraft), der måtte blive indgået uden om selskabet, mellem brugerne af TEMPLY applikationen.

Ejerskab

Selskabet ejer alle rettigheder til TEMPLY applikationen. Din anvendelse af TEMPLY applikationen giver dig ingen rettigheder hertil udover de rettigheder, der fremgår af Vilkårene, herunder navnlig Vilkårenes pkt. 4 om licens til brug af TEMPLY applikationen.

Licens til brug af TEMPLY applikationen

Med dit samtykke til at være bundet af Vilkårene bevilliger Selskabet dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at tage adgang til og bruge TEMPLY applikationen og web-tjenesten på dine elektroniske medier (mobiltelefon, pc m.v.) i forbindelse med din brug af tjenesterne i TEMPLY applikationen.

Såfremt Vilkårene ikke overholdes, har Selskabet ret til omgående og uden varsel at tilbagekalde licensen.

Konsekvensen heraf vil bl.a. være, at du ikke længere har ret til at bruge TEMPLY applikationen og web-tjenesten.

Forpligtelser og restriktioner

Ingen brugere af TEMPLY applikationen må foretage nogen af de nedenfor nævnte handlinger:

leje eller lease programmet eller dataene til nogen anden, kopiere, reproducere, ændre eller skabe afledte værker baseret på, distribuere, licensere, lease, sælge, videresælge, overføre, offentligt fremføre, offentligt opføre, transmittere, streame, udsende eller på anden vis udnytte de tjenester, der er indeholdt i TEMPLY applikationen, bortset fra som udtrykkeligt tilladt af Selskabet i medfør af Vilkårene;

dekompilere, foretage ”reverse engineering” på eller demontere tjenesterne indeholdt i TEMPLY applikationen med undtagelse af som tilladt ifølge gældende lov;

“spejle” eller “frame” nogen del af tjenesterne i TEMPLY applikationen;

foranledige eller lancere noget program eller script med henblik på “scraping”, indeksering, “surveying”, eller på anden vis foretage “data mining” af nogen del af tjenesterne i TEMPLY applikationen/web-tjenesten eller urimeligt bebyrde eller hindre drift og/eller funktion af nogen del af tjenesterne i TEMPLY applikationen og web-tjenesten;

forsøge at opnå uautoriseret adgang til eller hæmme nogen del af tjenesterne i TEMPLY applikationen eller dets relaterede systemer eller netværker.

Det er enhver bruger af TEMPLY applikationens og/eller web-tjenestens forpligtelse stedse at sørge for, at alle myndighedskrav og forpligtelser til at betale skat og moms i relation til de aftaler (om f.eks. ansættelse eller antagelse af arbejdskraft), der måtte blive indgået mellem brugerne af TEMPLY applikationen og/eller web-tjenesten, overholdes.

Ligeledes gælder, at det er enhver brugers forpligtelse at sørge for, at alle arbejdstilladelser m.v., der måtte være nødvendige og påkrævet for, at de aftaler (om f.eks. ansættelse eller antagelse af arbejdskraft), der måtte blive indgået mellem brugerne af TEMPLY applikationen, er indhentet og stedse overholdes.

Du indvilliger i at overholde alle gældende love under brug af tjenesterne i TEMPLY applikationen og/eller webtjenesten, og du må kun anvende tjenesterne til lovlige formål.

Brug af tjenesterne i TEMPLY applikationen

TEMPLY applikationen og web-tjenesten og de tjenester, der stilles til rådighed heri, må ikke benyttes af personer under 18 år.

I relation til nogle af de tjenester, der stilles til rådighed i TEMPLY applikationen og web-tjenesten, gælder, at du som bruger skal registrere og opretholde en brugerkonto. En brugerkonto kan oprettes af såvel virksomheder, som privatpersoner (over 18 år).

Når du opretter en brugerkonto, vil du blive bedt om at indsende visse personlige oplysninger til Selskabet. Disse personlige oplysninger kan bl.a. omfatte dit navn, adresse, alder, telefonnummer, e-mailadresse, betalingskortoplysninger, CPR-nummer m.v. Du er forpligtet til at sørge for, at disse oplysninger altid er korrekte og opdaterede.

For så vidt angår Selskabets behandling og brug af ovennævnte oplysninger henvises til ”Persondatapolitik for TEMPLY applikationen”, som kan findes her: persondatapolitik.

Du må ikke autorisere tredjeparter til at bruge din brugerkonto, og du må ikke tildele eller på anden vis overføre din brugerkonto til nogen anden person eller enhed.

For så vidt angår det indhold, som du som bruger af TEMPLY applikationen og web-tjenesten måtte uploade til TEMPLY applikationen eller indsende til Selskabet ved din brug af TEMPLY applikationen og web-tjenesten, indestår du for følgende:

du har alle rettigheder, som er nødvendige for at uploade eller indsende det pågældende indhold;

hverken indholdet af eller indsendelsen eller ”upload” af det materiale eller de oplysninger, som uploader eller indsender, udgør en overtrædelse, et misbrug eller en krænkelse af nogen tredjeparts rettigheder, eller rettigheder til offentlig omtale eller databeskyttelse, eller vil resultere i brud på nogen gældende lov eller bestemmelse.

Du må ikke uploade eller indsende materiale eller oplysninger som er ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt. Selskabet kan, men er ikke forpligtet hertil, gennemgå, overvåge eller fjerne materiale eller oplysninger, som er uploadet eller indsendt af dig.

Selskabet forbeholder sig retten til at offentliggøre dit indhold og lignende. Dit bidrag vil blive brugt på tværs af Templys tjenester og applikationer i forskellige lande. Nævnte Indhold kan også blive brugt kommercielt – herunder i reklamesammenhænge – på andre tjenester, i andre medier, hos webshops, hos producenter, osv. Det gælder digitalt såvel som på tryk. Anvendelsen sker uden varsel, og uden at du får betaling for det.

Betaling

Selskabet kan – efter forudgående meddelelse herom – kræve betaling for din fortsatte brug af TEMPLY applikationen eller udvalgte tjenester indeholdt heri.

Såfremt der opkræves betaling for brug af TEMPLY applikationen eller udvalgte tjenester indeholdt heri, vil dette blive meddelt i TEMPLY applikationen.

Selskabets brug af referencer

Selskabet har ret til at anvende brugerens navn som reference i Selskabets markedsføring af TEMPLY applikationen. Dette gælder dog ikke i relation til private brugere (jobsøgende), men alene i relation til de brugere, der er virksomheder (uanset selskabsform).

Endvidere har Selskabet ret til at bruge en brugers navn som reference i markedsføringen af TEMPLY applikationen, med mindre en bruger skriftligt har frabedt sig dette ved henvendelse til Selskabet.

Selskabets ansvar, ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse

TEMPLY applikationen og de tjenester, der stilles til rådighed med TEMPLY applikationen, leveres som “de fremgår” og “som de er til rådighed”.

Selskabet fremsætter ingen garantier eller erklæringer angående pålideligheden, rettidigheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden TEMPLY applikationen eller af de tjenester eller nogen tjenester eller produkter, der gives adgang til ved brug af TEMPLY applikationen.

Som bruger af TEMPLY applikationen accepterer du, at din anvendelse af TEMPLY applikationen og de heri indeholdte tjenester, udelukkende anvendes for din risiko i det maksimale omfang, som det er tilladt i henhold til gældende lov.

Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af din brug af eller tiltro til TEMPLY applikationen eller de heri indeholdte tjenester eller nogen transaktion eller noget forhold mellem dig og andre brugere af TEMPLY applikationen.

Du indvilliger i at skadesløsholde og fritage Selskabet for ethvert ansvar og/eller tab som følge af dit brud på eller krænkelse af nogen af Vilkårene.

Opsigelse og ophævelse

Selskabet kan – uden nogen særlig anledning og alene efter Selskabets eget valg – opsige det aftaleforhold, der etableres mellem dig som bruger af TEMPLY applikationen og Selskabet, til ophør med et varsel på tre måneder. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til den e-mailadresse, som brugeren har oplyst til Selskabet.
Selskabet kan endvidere ophæve det aftaleforhold, der etableres mellem dig som bruger af TEMPLY applikationen og Selskabet, til ophør med omgående virkning, såfremt du misbruger TEMPLY applikationen eller overtræder Vilkårene.

Konsekvensen af, at aftalen opsiges eller ophæves, er, at du ikke længere må benytte TEMPLY applikationen.

Henvendelser til Selskabet

Alle henvendelser og meddelelser til Selskabet angående TEMPLY applikationen og Vilkårene skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:
E-mail:
info@temply.com
Postadresse:
Temply ApS
Danneskiold-Samsøes Alle 41,
1434 København K

Henvendelser til Selskabet

Selskabet kan ændre betingelserne til enhver tid. Ved større ændringer vil du blive informeret og blive bedt om et nyt samtykke.

Lovvalg og værneting

Vilkårene og det aftaleforhold, der etableres mellem Selskabet og dig som bruger af TEMPLY applikationen og web-tjenesten, er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, der relaterer sig til Vilkårene, din brug af TEMPLY applikationen og/eller det mellem dig og Selskabets etablerede aftaleforhold, skal afgøres af de danske domstole. Retten i København skal så vidt muligt være værneting i første instans.